گروه انسانهای سبز "صلح و عدالت برای زندگی"

غیر سیاسی، دولتی، مذهبی و قومی باهدف ایجاد تشکلی مردم نهاد در راستای گسترش فعالیتهای انسان دوستانه و زیست محیطی در جامعه و معرفی گسترده تر تاریخ، فرهنگ، صلح و نوعدوستی ایرانیان


سفارت محترم جمهوری دمکراتیک خلق کره


ردیف نامه : 1شماره نامه : 721/79417 تاریخ نامه : 1386/05/09
فرستنده : وزارت امور خارجه ایران گیرنده : سفارت جمهوری دمکراتیک خلق کره

'یاداشت' 

وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با اظهارات تعارفات خود به  سفارت جمهوری دمکراتیک خلق کره در تهران احترامآ اشعار میدارد :

- گذرنامه عادی شماره 07577247 متعلق به آقای حسین - منصوری مهر
- گذرنامه عادی شماره 01833526 متعلق به آقای علی - داودی
- گذرنامه عادی شماره 01436812 متعلق به آقای امیرحسین - ره پیمای جدید
- گذرنامه عادی شماره 06816346 متعلق به آقای سید مسعود - طباطبایی رضوی نظری

که به منظور انجام امور فرهنگی بمدت دو هفته عازم آن کشور میباشند معرفی میگردند .
موقع را مغتنم شمرده احترمات فائقه را تجدید مینماید.

سفارت جمهوری دمکراتیک خلق کره - تهران

کپی نامه

برگزار کننده تورهای ملی میهنی گردشگران پارسی

تصاویر ویژه اجتماعی دوربین ما

کپی برداری از موضوعات سایت حتی بدون درج نام گروه انسانهای سبز آزاد میباشد