طراح ، مجری و سرگروه : مسعود طباطبایی جانباز ۶۵٪ ارتش

مصاحبه ها

 • پیام سال 1397: هر ایرانی یک دوچرخه، یک درخت، 80 میلیون ناجی آسمان آبی، بحران مدیریت - فقر فرهنگی، ویرانگر منابع طبیعی و محیط زیست
 • بحران مدیریت و بحرانهای زیست محیطی جدیست ، اهدا خون و اهدا عضو تبلور انسانیت است با بهره وری صحیح از منابع طبیعی و تاریخی به فرزندان و آیندگان هم حق استفاده بهینه بدهیم
 • جنگ و بی عدالتی اقیانوسی است که اعماقش مرگ ، امواجش درد ، ساحلش ویران ، بارانش خون و غروبش غم مرگ انسانهاست
 • حفظ منابع ملی، طبیعی، تاریخی و حماسی یک کشور نشانگر فرهنگ، افتخار و ایثار یک ملت است
آمار: 6869756

» همراه :   9300064001  98+
» همراه :   9190064003  98+
» پیامک :   9354115554  98+
» رایانامه: gpg_2003@yahoo.com
» تارنما :                www.GPG.ir
» ایران - تهران         Iran - Tehran

 

سفارت خانه محترم ایتالیا


ردیف نامه : 1 شماره نامه : 721/79427 تاریخ نامه : 1386/05/09
فرستنده : وزارت امور خارجه ایران گیرنده : سفارت جمهوری ایتالیا

'یاداشت'

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اظهار تعارفات خود به سفارت جمهوری ایتالیا در تهران احتراما اشعار میدارد:

- گذرنامه عادی شماره 01436812 متعلق به آقای امیرحسین - ره پیمای جدید
- گذرنامه عادی شماره 06816346 متعلق به آقای سیدمسعود - طباطبائی رضوی نظری
- گذرنامه عادی شماره 01843526 متعلق به آقای علی - داودی
- گذرنامه عادی شماره 07577247 متعلق به آقای حسین - منصوری مهر

که به منظور انجام امور فرهنگی بمدت دو هفته عازم آن کشور میباشند معرفی میگردند .
موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تجدید مینماید.


سفارت جمهوری ایتالیا - تهران

کپی نامه
ردیف نامه : 2شماره نامه : 721/84808 تاریخ نامه : 1387/03/27
فرستنده : وزارت امور خارجه ایران گیرنده : سفارت جمهوری ایتالیا


'یاداشت'

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اظهار تعارفات خود به سفارت جمهوری ایتالیا در تهران احتراما اشعار میدارد:

آقای فرشاد - فلاح صفا دارنده گذرنامه عادی شماره 2225558
آقای علی - راموز دارنده گذرنامه عادی شماره 12422452
آقای سیدمسعود - طباطبائی رضوی نظری دارنده گذرنامه عادی شماره 13621757
آقای علی - داودی دارنده گذرنامه عادی شماره 01833526

که پیاده قصد عبور از آن کشور را دارند معرفی میگردند .

موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تجدید مینماید.


سفارت جمهوری ایتالیا - تهران

کپی نامه
ردیف نامه : 3  شماره نامه : 721/97530 تاریخ نامه : 1389/05/10
فرستنده : وزارت امور خارجه ایران گیرنده : سفارت جمهوری ایتالیا
'یاداشت'

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اظهار تعارفات خود به سفارت جمهوری ایتالیا در تهران احتراما اشعار میدارد:

گذرنامه عادی شماره 12422452 متعلق به آقای علی - راموز 
گذرنامه عادی شماره 13621757 متعلق به آقای سیدمسعود - طباطبائی رضوی نظری دارنده 
گذرنامه عادی شماره 18788590 متعلق به آقای علی - داودی

که به منظور انجام امور فرهنگی عازم آن کشور میباشند معرفی میگردد .
موجب امتنان خواهد بود چنانچه روادید یک ماهه صادر فرمایند .

موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تجدید مینماید.


سفارت جمهوری ایتالیا - تهران

کپی نامه اول
'یاداشت'

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اظهار تعارفات خود به سفارت جمهوری ایتالیا در تهران احتراما اشعار میدارد:

گذرنامه عادی شماره 12422452 متعلق به آقای علی - راموز 
گذرنامه عادی شماره 13621757 متعلق به آقای سیدمسعود - طباطبائی رضوی نظری دارنده 
گذرنامه عادی شماره 18788590 متعلق به آقای علی - داودی
گذرنامه عادی شماره 18022839 متعلق به آقای محمدعلی - حسن خانی

که به منظور انجام امور فرهنگی و ارائه طرح کمربند صلح جهانی در دور دنیا با دوچرخه عازم آن کشور میباشند تلوا ایفاد میگردد .

موجب امتنان خواهد بود چنانچه روادید ذو ماهه صادر فرمایند .

موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تجدید مینماید.


سفارت جمهوری ایتالیا - تهران

کپی نامه دوم

بخوانید این جمله در گوش باد - چو ایران نباشد تن من مباد

اهدا 200 لوح سپاس، تقدیرنامه، شهروند افتخاری و 8 تندیس توسط مسئولین لشکری،کشوری و... نشانگر تلاش بی وقفه گروه انسانهای سبز  از سال 1382 تاکنون جهت گسترش فعالیتهای انسان دوستانه، صلح و دوستی، روح میهن پرستی، حفظ منابع ملی، طبیعی، زیست محیطی و ادای احترام به حماسه سازان تاریخ ساز از کورش هخامنشی تا شهید فهمیده میباشد.

 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name